Szkolenie BHP wstępne

Przed dopuszczeniem pracownika na stanowisko obowiązkiem pracodawcy jest zadbanie o jego przeszkolenie wstępne. Składa się na nie:

  • szkolenie ogólne (instruktaż ogólny), które zapewnia uczestnikom poznanie podstawowych przepisów BHP zawartych w Kodeksie Pracy, zasad udzielania pierwszej pomocy ale również regulaminów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie pracy;
  • szkoleni stanowiskowe (instruktaż stanowiskowy), który zapewnia uczestnikom zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach, ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż powinno się przeprowadzić za każdym razem kiedy zmieniają się warunki pracy np. techniczno-organizacyjne ale również dla pracownika który zmienia stanowisko pracy. W przypadku gdy pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż na każdym z nich. Instruktaż ogólny może przeprowadzić pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami jeżeli posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie wstępne może być przeprowadzone tylko i wyłącznie w formie instruktażu. Należy je zorganizować przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudnionych pracowników, jak również studentów odbywających praktykę zawodową oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu odbycia nauki zawodu.

Szkolenie BHP okresowe

Szkolenia okresowe prowadzone są w celu aktualizacji oraz uzupełnienia informacji w dziedzinie BHP, które zostały nabyte przez pracownika podczas szkolenia wstępnego.

Częstotliwość szkoleń okresowych zależna jest od stanowiska zajmowanego przez pracownika:

  • co najmniej raz na 1 rok – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych wykonujący prace szczególnie niebezpieczne;
  • co najmniej raz na 3 lata – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych niewykonujących prac szczególnie niebezpiecznych;
  • co najmniej raz na 5 lat – pracodawcy oraz pracownicy kierujący innymi pracownikami: kierownicy, brygadziści, mistrzowie, pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz projektanci, konstruktorzy urządzeń i maszyn, pracownicy służb BHP i wykonujący prace tej służby, technolodzy i organizatorzy produkcji
  • co najmniej raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi, którzy nie wykonują pracy związanej z narażeniem zdrowia na czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne lub z odpowiedzialnością w zakresie BHP

Instrukcje BHP

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć każde stanowisko pracy w instrukcje bhp i ppoż. zgodnie z art. 2374 Kodeksu pracy oraz § 41 ust.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp.

Instrukcję należy umieścić przy maszynach i urządzeniach, tak aby była dostępna i czytelna, a pracownik powinien się zapoznać z jej treścią.

Wyposażenie stanowisk w instrukcje bhp i ppoż. podlega kontroli PIP, a ich brak może skutkować karą pieniężną. Instrukcję stanowiskową należy umieścić przy maszynach i urządzeniach, tak aby była dostępna i czytelna. Pracownik powinien się zapoznać z jej treścią, a pisemne potwierdzenie przechowywane jest w jego aktach osobowych.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Przedstawienie warunków ochrony przeciwpożarowej budynków firmy oraz sposobów zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu i przygotowania go do działań ratowniczo-gaśniczych. Opracowanie Instrukcji ma na celu ustalenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym, porządkowym itp., jakie należy uwzględnić w czasie eksploatacji obiektu. W zakres opracowania wchodzi opis rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa budynku, bezpieczeństwa ludzi oraz środków dotyczących ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru. W instrukcji zawarte są również warunki ochrony przeciwpożarowej, wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, sposoby obsługi gaśnic i hydrantów oraz telefony alarmowe. Przedstawiono też warunki ewakuacji osób i mienia. W Instrukcji zawarte są wytyczne do prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych.

Zgodnie z § 6 ust. 9 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być przechowywana w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych

Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

Wypadek przy pracy niesie za sobą szeroki zakres obowiązków – zarówno dokumentacyjnych, jak i faktycznych. Kluczowym zadaniem pracodawcy dla powstania dokumentacji powypadkowej, w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy, jest utworzenie zespołu powypadkowego. Obowiązek ten nakłada § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.). Rozporządzenie to określa wyraźnie skład tego zespołu.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza, zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, PROTOKÓŁ ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zgodny ze wzorem ustalonym przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Pracodawca jest zobowiązany również do prowadzenia REJESTRU WYPADKÓW przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.

Sporządzanie kart ryzyka zawodowego

Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić, udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego. Jednym z dokumentów tejże oceny, jest karta oceny ryzyka zawodowego.

  • art. 226 Kodeksu Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502),
  • § 39a ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 ze zm.).

Prawidłowe przeprowadzenie i udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego jest ważne nie tylko z uwagi na kary grożące za jej brak, ale również z uwagi na bezpieczeństwo pracowników.

Karta oceny ryzyka zawodowego powinna uświadomić każdemu pracownikowi z jakimi zagrożeniami może się spotkać przy wykonywaniu pracy:

Dodatkowo na karcie oceny ryzyka powinno być miejsce na potwierdzenie poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną przez niego pracą (potwierdzenie to można również zrealizować np. na dokumencie zbiorczym).

Nic tak nie cieszy oka, jak drugie oko.

Rejestr czynników szkodliwych

Pracodawca ma obowiązek prowadzić na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy Zgodnie z § 18 ust. 3 r.b.p.c.s. w przypadku likwidacji zakładu pracy, pracodawca niezwłocznie przekazuje rejestr oraz kartę właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, a w odniesieniu do jednostek, o których mowa w art. 20 ust. 1 i art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) - odpowiednio właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji albo właściwemu komendantowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej.

Zgodnie z § 18 ust. 4 r.b.p.c.s. pracodawca i podmiot, o którym mowa w § 18 ust. 3 r.b.p.c.s. przechowują rejestr oraz karty przez okres 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu.

START