Firma TAURUS wykonuje kompleksowe usługi 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym:

 • szkolenia wstępne i okresowe BHP dla pracowników i osób kierujących pracownikami
 • opracowanie treści przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP,
 • Instrukcji BHP w zakresie użytkowania środków ochrony indywidualnej, jak również pełnienia pełnego zakresu nadzoru oraz doradztwa dla Pracodawców, wynikającego z działu X Kodeksu Pracy - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy i jak również Dyrektyw Unii Europejskiej.
 • przeprowadzania przeglądów w zakresie BHP i PPOŻ pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń
 • sporządzania instrukcji bezpieczeństwa PPOŻ
 • sporządzania dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy (indywidualnych, ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych), wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy
 • wykonujemy analizy stanu BHP, audyty wewnętrzne budynków, stanowisk pracy, systemów zarządzania jakością, ochroną środowiska i BHP
 • sporządzania sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy oraz rocznej oceny stanu BHP
 • prowadzeniu rejestru czynników szkodliwych, rakotwórczych, biologicznych oraz kart pomiarowych
 • opracowywaniu wykazu prac wzbronionych, niebezpiecznych i szczególnie niebezpiecznych
 • współdziałania w reprezentowaniu "Zleceniodawcy" przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • sporządzania oceny ryzyka zawodowego uwzględniając środki prewencyjne, ograniczające poziom ryzyka

Ponadto pełnimy usługi w zakresie:

 • doradztwa w prawie pracy
 • ochrony przeciwpożarowej
 • ochrony środowiska
 • i wiele innych usług w zależności od potrzeb pracodawcy

Na mocy obowiązujących przepisów wykonujemy zadania służby bhp w zakładach pracy naszych Zleceniodawców jako zewnętrzna służba. W ramach tych zadań współpracujemy na podstawie umów o stałej współpracy świadcząc kompleksowe usługi BHP i PPOŻ.

Wszystkie usługi z zakresu bhp i ppoż realizujemy również w ramach jednorazowych zleceń.

START