Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników i osób kierujących pracownikami
 • opracowanie treści przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP
 • opracowanie instrukcji BHP w zakresie użytkowania środków ochrony indywidualnej, jak również pełnienia nadzoru oraz doradztwa dla Pracodawców
 • przeprowadzanie przeglądów w zakresie BHP: pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń
 • sporządzania dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy
 • wykonywanie analizy stanu BHP, audyty wewnętrzne budynków i stanowisk pracy
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy oraz rocznej oceny stanu BHP
 • prowadzenie rejestru czynników szkodliwych, rakotwórczych, biologicznych oraz kart pomiarowych
 • opracowywanie wykazu prac wzbronionych, niebezpiecznych i szczególnie niebezpiecznych
 • współdziałanie w reprezentowaniu "Zleceniodawcy" przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach dotyczących BHP
 • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego uwzględniając środki prewencyjne ograniczające poziom ryzyka
 • udział w pracach zespołu powypadkowego

Ochrona przeciwpożarowa

 • prowadzenie szkoleń  PPOŻ
 • przeprowadzanie przeglądów w zakresie PPOŻ pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń
 • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa PPOŻ
 • obliczanie gęstości obciążenia ogniowego, wyznaczanie stref, itd.
 • doradztwo w zakresie PPOŻ
 • oznakowanie obiektu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy (indywidualnych, ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych), wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy

Ochrona środowiska

 • kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska
 • audyty środowiskowe oraz oceny oddziaływania na środowisko
 • opracowanie wszelkiego rodzaju dokumentacji wynikających z obowiązujących przepisów w dziedzinie ochrony środowiska
 • usługi doradcze dotyczące ochrony powietrza, powierzchni ziemi i wód oraz gospodarki odpadami

 


 

   


 

Nowości

ZOBACZ WSZYSTKIE -
 • 04/02/2016 w Nowości

  Nie wszystkie umowy śmieciowe będą obciążone składkami ZUS

  W 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące oskładkowania umów cywilnopranywch. Czy to oznacza, że umowy o dzieło oraz umowy zlecenia zawarte ze studentami będą podlegały składkom ZUS? Wg. http://www.kadry.abc.com.pl / wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisy u.z.u.s.u.s. nie przewidują zmian w zakresie...
 • 03/08/2016 w Nowości

  Kto powinien się przygotować do kontroli PIP w 2016r.?

  Zgodnie z założeniami programowymi (wg. e-specjalistabhp.pl ) PIP na lata 2016-2018 należy spodziewać się kompleksowych kontroli obejmujących przestrzeganie prawa pracy, w tym bhp w: zakładach produkcyjnych, które nie były kontrolowane w ciągu ostatnich 5 lat, zakładach związanych z przetwórstwem drewna i papieru,...

 

 


 

W 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące oskładkowania umów cywilnopranywch. Czy to oznacza, że umowy o dzieło oraz umowy zlecenia zawarte ze studentami będą podlegały składkom ZUS?

Wg. http://www.kadry.abc.com.pl/ wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisy u.z.u.s.u.s. nie przewidują zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez studentów zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

W dniu 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie przepis, zgodnie z którym zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów. Nie będzie to dotyczyło sytuacji, gdy łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia bądź innej umowy o świadczenie usług lub z innych tytułów będzie osiągała kwotę minimalnego wynagrodzenia - art. 1 pkt 3 lit. b i art. 26 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831) - dalej u.z.u.s.u.s. Przepisy u.z.u.s.u.s. nie przewidują zmiany art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121), zgodnie z którym zleceniobiorcy nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Przepisy u.z.u.s.u.s. nie zakładają również objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi studentów, którzy wykonują pracę na podstawie umowy o dzieło.

Student w czasie trwania studiów podejmuje zatrudnienie w ramach umowy o dzieło. Co dzieje się z ubezpieczeniem społecznym takiego studenta. Umowa o dzieło nie jest samodzielnym tytułem, z którego wynika obowiązek ubezpieczeń społecznych. Co ważne nie jest, także tytułem dającym możliwość dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami społecznymi. Z tego wynika, że student pracujący na umowę o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym - ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

Studenta nie należy zgłaszać do ubezpieczenia ani opłacać za niego składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Inna jest sytuacja studenta, który pracuje na umowę o pracę i dodatkowo ze swoim pracodawcą zawiera umowę o dzieło. Taka sytuacja powoduje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, od pracującego studenta.

START