Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników i osób kierujących pracownikami
 • opracowanie treści przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP
 • opracowanie instrukcji BHP w zakresie użytkowania środków ochrony indywidualnej, jak również pełnienia nadzoru oraz doradztwa dla Pracodawców
 • przeprowadzanie przeglądów w zakresie BHP: pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń
 • sporządzania dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy
 • wykonywanie analizy stanu BHP, audyty wewnętrzne budynków i stanowisk pracy
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy oraz rocznej oceny stanu BHP
 • prowadzenie rejestru czynników szkodliwych, rakotwórczych, biologicznych oraz kart pomiarowych
 • opracowywanie wykazu prac wzbronionych, niebezpiecznych i szczególnie niebezpiecznych
 • współdziałanie w reprezentowaniu "Zleceniodawcy" przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach dotyczących BHP
 • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego uwzględniając środki prewencyjne ograniczające poziom ryzyka
 • udział w pracach zespołu powypadkowego

Ochrona przeciwpożarowa

 • prowadzenie szkoleń  PPOŻ
 • przeprowadzanie przeglądów w zakresie PPOŻ pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń
 • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa PPOŻ
 • obliczanie gęstości obciążenia ogniowego, wyznaczanie stref, itd.
 • doradztwo w zakresie PPOŻ
 • oznakowanie obiektu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy (indywidualnych, ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych), wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy

Ochrona środowiska

 • kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska
 • audyty środowiskowe oraz oceny oddziaływania na środowisko
 • opracowanie wszelkiego rodzaju dokumentacji wynikających z obowiązujących przepisów w dziedzinie ochrony środowiska
 • usługi doradcze dotyczące ochrony powietrza, powierzchni ziemi i wód oraz gospodarki odpadami

 


 

   


 

Nowości

ZOBACZ WSZYSTKIE -
 • 04/02/2016 w Nowości

  Nie wszystkie umowy śmieciowe będą obciążone składkami ZUS

  W 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące oskładkowania umów cywilnopranywch. Czy to oznacza, że umowy o dzieło oraz umowy zlecenia zawarte ze studentami będą podlegały składkom ZUS? Wg. http://www.kadry.abc.com.pl / wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisy u.z.u.s.u.s. nie przewidują zmian w zakresie...
 • 03/08/2016 w Nowości

  Kto powinien się przygotować do kontroli PIP w 2016r.?

  Zgodnie z założeniami programowymi (wg. e-specjalistabhp.pl ) PIP na lata 2016-2018 należy spodziewać się kompleksowych kontroli obejmujących przestrzeganie prawa pracy, w tym bhp w: zakładach produkcyjnych, które nie były kontrolowane w ciągu ostatnich 5 lat, zakładach związanych z przetwórstwem drewna i papieru,...

 

 


 

Zgodnie z założeniami programowymi (wg. e-specjalistabhp.pl) PIP na lata 2016-2018 należy spodziewać się kompleksowych kontroli obejmujących przestrzeganie prawa pracy, w tym bhp w:

 • zakładach produkcyjnych, które nie były kontrolowane w ciągu ostatnich 5 lat,
 • zakładach związanych z przetwórstwem drewna i papieru,
 • zakładach poligraficznych,
 • budownictwie,
 • firmach transportowych, placówkach handlowych.

Pod kątem eliminowania zagrożeń zawodowych kontrolowane będą zakłady produkujące wyroby metalowe, prowadzące obróbkę plastyczną i cieplną metali, zakłady kamieniarskie, samochodowe zakłady naprawcze, oczyszczalnie ścieków, zakłady produkujące prefabrykaty betonowe.

Legalność zatrudnienia oraz przestrzeganie prawa przy zawieraniu umów cywilnoprawnych będzie kontrolowane w zakładach z następujących branż: budownictwo (szczególnie w roku 2016), transport i gospodarka magazynowa, rolnictwo, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (szczególnie w roku 2017), agencje ochrony osób i mienia ( szczególnie w 2018 roku), a także w podmiotach organizujących wypoczynek dzieci i młodzieży, na basenach i w parkach wodnych.

Nastąpi też zmiana w sposobie prowadzenia kontroli w mikroprzedsiębiorstwach, małych oraz średnich zakładach. Pierwsza kontrola będzie miała przede wszystkim charakter instruktażowo-doradczy. Inspektor wskaże nieprawidłowości w kontrolowanym zakładzie, dokona ich analizy pod kątem prawnym i technicznym oraz zastosuje odpowied¬nie środki prawne, tj. decyzje, wystąpienia i polecenia. Z założenia pracodawca będzie miał czas na wyeliminowanie uchybień i pewność, że okresowo nie zostaną nałożone sankcje.

Nie dotyczy to sytuacji rażącego naruszenia przepisów i zasad bhp, zwłaszcza sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników, kontroli po wypadkach ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych, a także przypadków nielegalnego zatrudniania oraz rażącego naruszenia przepisów dotyczących ochrony pracy. Kontrolowany pracodawca zostanie pouczony o obowiązku zorganizowania pracy zgodnie z wymogami prawa. Pierwsze kontrole będą miały charakter kompleksowy i, w uzasadnionych przypadkach wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej lub technicznej, zrealizują je dwuosobowe zespoły inspektorskie.

Priorytetem Inspekcji ma być jakość kontroli, mierzona konkretnymi efektami w kontrolowanych zakładach – poprawą warunków pracy i respektowaniem uprawnień pracowniczych.

START